Súťaž

 

Všeobecné súťažné podmienky

Nižšie nájdete všeobecné súťažné podmienky súťaží organizovaných našou spoločnosťou.

Pravidlá:

 1. Organizátor súťaže: San Lorenzo s. r.o., Mickiewiczova 12, 81107 Bratislava,  Slovenská republika, info@sanlorenzo.sk .
 2. Trvanie súťaže je vždy zverejnené v súťažnom príspevku na stránke https://www.facebook.com/San-Lorenzo-sro-252875198203495
 3. Súťaž prebieha na stránke https://www.facebook.com/San-Lorenzo-sro-252875198203495.
 4. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto spľňa podmienky uvedené v príspevku konkrétnej súťaže.
 5. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti San Lorenzo s. r.o., ani ich najbližší rodinní príslušníci.
 6. Spomedzi súťažiacich, ktorí splnia podmienky súťaže, vyberie zástupca spoločnosti San Lorenzo s. r.o. výhercu alebo výhercov (v prípade ak súťaž obsahuje viac ako jednu výhru).
 7. Výhercu/ov organizátor súťaže oznámi prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku do ktorého sa zapojil/i.
 8. Výhra bude výhercom odovzdaná osobne v sídle spoločnosti San Lorenzo s. r.o., alebo po vzájomnej dohode s výhercom bude odoslaná na adresu určenú výhercom.
 9. Výherca má povinnosť si výhru prevziať do 14 kalendárnych dní od oznámenia. V prípade, že tak neurobí, stráca nárok na výhru.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť znenie pravidiel alebo celej súťaže, taktiež si vyhradzuje právo na pozastavenie, prípadne predčasné ukončenie alebo úplne zrušenie súťaže. O týchto krokoch bude organizátor informovať prostredníctvom stránky https://www.facebook.com/San-Lorenzo-sro-252875198203495
 11. Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich iba v rozsahu nutnom na účely súťaže a jej vyhodnotenia: meno/prezývka profilu na sociálnej sieti Facebook, adresa a tel. číslo pre prípadné doručenie výhry. Po ukončení a vyhodnotení súťaže sú všetky spracované osobné údaje súťažiacich vymazané.
 12. Zapojením sa do súťaže, súťažiaci súhlasí so všetkými súťažnými pravidlami a prehlasuje, že si je vedomý, že Facebook, Inc. nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.
 13. Organizátor prehlasuje, že Facebook, Inc. súťaž žiadnym spôsobom nesponzoruje, neodobruje, ani neriadi a nemá s ňou žiadny vzťah.